Tổng kết tình hình sau 10 năm

http://www.saigonbao.com/vietnam/daidien2.htm

1999: Nền tảng triết lý - Dịch Học

Chiến lược:

• “Vật cùng tất biến,vật biến tất thông,
Tiến hoá nhờ vào sự quân bình và tương tồn giữa hai thái cực”

Chiến thuật:

• “Hổ ly sơn”
• “Tương kế tựu kế”
• “Bát quái đồ - mê hồn trận - hư hư thật thật “
• “Six degrees of separation” (tầm ăn dâu)
• “Dao hai lưỡi”

2009: Kết quả

• “Giờ hỗ đã ly sơn”
• “Đã rơi vào mê hồn trận” (Bát quái đồ - Dịch học)
• “Six degrees of separation đã thành hình”
• “Đã vào cửa tử, tương kế tựu kế, tiến thoái lưỡng nan,
tiến cũng chết, thoái cũng chết”
• “ Hai thái cực đã thành hình” ( dao hai lưỡi )

Tương lai: Hậu quả

• Gậy ông đập lưng ông
• Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà
• Không đánh cũng thắng, đánh cũng thắng.
• Việc gì đến rồi sẽ đến: Tự Do Dân Chủ
“Vật cùng tất biến,vật biến tất thông,
Tiến hoá nhờ vào sự quân bình và tương tồn giữa hai thái cực”