tan-viet-nam-step1

1-Đoàn kết Cộng Hoà Hải Ngoại trong tinh thần dân chủ và tự nguyện dấn thân.

2-Sức mạnh liên đới, liên quốc gia là nền tảng tương lai cho cộng đồng và Việt Nam.

Hình Giai Đoạn 1