tan-viet-nam-step2

1- Vì quyền lợi chung và tương lai đất nước, đảng cộng sản phải chấp nhận dân chủ.

2- Tổ chức bầu cử dân chủ đa thành phần, bao gồm người việt trong và ngoài nước.

3- Tổ chức lại chính quyền Dân Chủ Việt Nam theo ước vọng và ý nguyện chung của dân tộc.

Hình Giai Đoạn 2